Projektets parter

“På vej til arbejde” er blevet til i et samarbejde mellem Næstved Kommune og Region Sjælland. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, og VIVE – Viden til Velfærd – forestår følgeforskningen.

Næstved Kommune er Sjællands største kommune målt på areal, og den tredjestørste målt på indbyggertal (ca. 82.000 borgere). Kommunens administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.

Projektet “På vej til arbejde” er forankret i Center for Socialpsykiatri, som hører under Center for Handicap og Psykiatri (CHP).

“På vej til arbejde” bygger på et tæt samarbejde mellem fagcentre. Først og fremmest Center for Handicap og Psykiatri (CHP) og Center for Arbejdsmarked (CAM). Afhængigt af den enkelte borgers samlede situation, kan øvrige relevante fagcentre blive inviteret til at deltage i samarbejdet omkring borgeren.

Center for Arbejdsmarked (CAM) har to hovedformål: At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation. Og forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for. Opgaven er at skabe den mest effektive vej til varig selvforsørgelse for borgerne.

En central figur i dette arbejde er “Jobkonsulenten”. Borgere som deltager i “På vej til arbejde” tilknyttes en jobkonsulent i CAM. Sammen med ressourcekonsulenten og borgeren, bliver det jobkonsulentens opgave at matche borgeren med en praktikplads i en virksomhed.

Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Der er brug for at distriktspsykiatrien har mange samarbejdsflader, f.eks. Praktiserende læger, praktiserende psykiatere, praktiserende psykologer, retsvæsenet, misbrugsenheden, sagsbehandlere i kommunen, hjemmeplejen, socialpsykiatrien og andre institutioner.

Distriktspsykiatrien har mange patienter med komplicerede forhold, der gør det særlig relevant at have fokus på samarbejde.

Kilde: Region Sjælland (09-05-2018)

Den A.P. Møllerske Støttefond har i 2016 doneret 750 mio. kr. til det sociale område.

Hver gang en borger går fra passiv til aktiv forsørgelse, er det en gevinst for såvel den enkelte som for samfundet. Danmarks stærke velfærdssystem løfter et stort ansvar på området.

Vi mærker imidlertid også et behov for langsigtede investeringer på det sociale område, hvor staten, civilsamfundet og private virksomheder arbejder endnu bedre sammen. Her er det vores erfaring, at fondens midler kan noget andet end de offentlige alene.

“Fonden ønsker at styrke udsatte borgere, fordi det enkelte liv skal respekteres, og fordi samfundet har brug for alles kræfter og evner.”

Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Fonden ønsker med denne indsats at yde hjælp til selvhjælp for udsatte borgere. Dette ønske er i tråd med Støttefondens fundats, der netop fremhæver hjælp til selvhjælp og er præget af en virksomhedsånd, hvor den enkeltes dygtighed, arbejdsomhed, initiativ og loyale bidrag til helheden er i centrum.

Fonden prioriterer projekter af en vis volumen med fokus på viden, effekt og forankring, herunder løsninger i øjenhøjde med de udsatte borgere og feltets praktikere.

Kilde: A.P. Møller Fonden (09-05-2018)

Logo - Den A.P. Møllerske Støttefond

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA.
VIVE’s mission er, at udarbejde og formidle anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. Centeret skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning.

Afdelingen VIVE Social har fokus på socialpolitik, sociale indsatser og sociale forhold for hele befolkningen. Den beskæftiger sig med borgernes levevilkår og med udsatte grupper i særdeleshed, og temaerne er bl.a. social marginalisering, social stratifikation og fattigdom. Afdelingen ser på, hvordan kommuner og praktikere omsætter socialpolitikken til konkret praksis, og hvordan konkrete indsatser virker. Endvidere har afdelingen fokus på familiepolitik, herunder skilsmisse- og orlovsproblematikker og familie-og arbejdslivsrelationer.

Kilde: VIVE (09-05-2018)

Logo - VIVE