Recovery

Den Recovery-baserede tankegang indeholder en række værdier om borgerens ret til at skabe et meningsfuldt liv. Recovery er baseret på forestillingen om selvbestemmelse og den enkelte borgers personlige ansvar i sin egen udviklingsproces. Denne proces vil være præget af borgerens håb og drømme.

Målet er at borgeren får et tilfredstillende liv gennem forandring af deres følelser, færdigheder, roller, holdninger og værdier.

Relationen mellem borger og ressourcekonsulent vil være et partnerskab, der er præget af gensidig tillid, lighed og åbenhed. Ressourcekonsulenten vil støtte borgeren i sin egen tro på at de ønskede mål og være med til at bære håbet om at Recovery er muligt.

Den motiverende samtale

I forbindelse med projektet er ressourcekonsulenterne blevet videreuddannet i den motiverende samtale. Dette har bidraget til en ensartethed i måden hvorpå ressourcekonsulenterne arbejder med metoden.
Formålet med den motiverende samtale er at understøtte forandring i borgerens liv. I den motiverende samtale er ressourcekonsulenterne særligt opmærksomme på måden hvorpå de bruger sprog og empati som katalysatorer for forandring. Ressourcekonsulenterne benytter desuden en række særlige værktøjer, som samlet set har til opgave at frembringe positive forandringer.

Den motiverende samtale har som metode til opgave at facilitere en positiv forandringproces for borgeren. For at øge ressourcekonsulentens bevidsthed om hvor i processen han/hun sammen med borgeren befinder sig, arbejdes der med 4 forskellige platforme, som danner udgangspunkt for samtalens form og indhold. Ressourcekonsulenten er opmærksom på hvor i forandringsprocessen det vil hensigtsmæssigt at bevæge sig i retning af; enten “op eller ned ad platformene”.

Grundprincipper i den motiverende samtale:
Information, rådgivning og vejledning er grundlaget i mange indsatser. Med den motiverende samtale får borgeren muligheden for at finde frem til sine egne løsningsforslag og dermed er det borgeren selv der træffer beslutningerne i sit eget liv. Vi kan ikke lave om på borgeren. Det kan kun borgeren selv. Borgeren er eksperten i sit eget liv og skal dermed tage ansvar for gennemførslen af trufne beslutninger.
Hvis borgeren ikke er overbevist om at det nytter, at det kan gennemføres og at det er umagen værd, så er der langt i mål. Modstand er en spontan og naturlig reaktion, og det er ofte den reaktion man møder hvis man dikterer ændringer i andre menneskers liv. Gennem den motiverende samtale undgår vi at overtage borgerens ansvar for sig selv, og i stedet stimuleres borgeren til at reflektere over, om der er overensstemmelse mellem der hvor de befinder sig og hvor de gerne vil befinde sig.

• Du kan ikke lave om på borgeren, det kan kun borgeren selv
• Du skal ikke overtage borgerens ansvar for sig selv
• Borgeren handler i overensstemmelse med sin overbevisning. Ændres overbevisningen, ændres adfærden
• Borgeren er eksperten på sit eget liv
• Relationen er et partnerskab baseret på gensidig accept af roller
• Start hvor borgeren er
• Motivation til forandring skal komme fra borgeren

Gruppeforløb

Gruppeforløb planlægges så gruppen, som består af to ressourcekonsulenter og ca. 8-12 borgere, mødes 1½ time om ugen i 8 uger.

I løbet at et gruppeforløb, vil gruppen stifte bekendtskab med emner som er relevante for borgerens hverdag i relation til livskvalitet og arbejdsmarked. Der vil bl.a. være fokus på:
• Meditation og afspænding
• Motion og velvære
• Psykoedukation
• Positiv psykologi
• Trivsel i hverdagen

Walk´ n´talk

Ved de individuelle samtaler vil der være fokus på det der fylder for borgeren lige nu og her. Disse samtaler er på sin vis meget uformelle. Samtalerne bruges f.eks. til at snakke om hvordan det er gået siden sidst, lave praktiske aftaler og generel trivsel. Den enkelte ressourcekonsulent kan også bruge tiden med borgeren til fx meditation, afspænding eller andet borgeren kan drage nytte af.

Ressourcekonsulenterne benytter bl.a. metoden “Walk and Talk”, da denne metode styrker forbindelsen mellem krop og sind, forbedrer hukommelsen samt styrker, at relationen bygger på partnerskab og følgeskab.

Netværksmøder

Netværksmøder er de møder hvor trådene samles, hvor vi gør status, og der hvor vi i fællesskab og med udgangspunkt i borgeren sætter mål op for en periode.
Ved netværksmøderne benyttes Borgerens Plan, som er et fælles arbejdsdokument og –redskab. Heri skrives status og mål for perioden indtil næste netværksmøde.

Netværksmøderne lægges enten hver 2. eller 3. måned, for at imødekomme de krav jobcenteret er underlagt i forhold til at følge borgerens proces. Dette harmonerer også med tanken om en overskuelig arbejdsperiode mellem netværksmøderne.

Ved netværksmøderne vil der som udgangspunkt være fire deltagere tilstede: Borger, ressourcekonsulent, sagsbehandler og jobkonsulent. Dertil kan det være relevant at inddrage andre personer i borgerens netværk eksempelvis pårørende eller støtte-kontaktperson.

Virksomhedspraktik

I processen mod en fast tilknytning til arbejdsmarkedet vil man typisk tilknyttes en virksomhedspraktik. En virksomhedspraktik har det formål at afklare borgerens jobmuligheder, samt at opkvalificere borgeren så han eller hun i fremtiden har nemmere ved at komme i fast job.

I projekt ”På vej til arbejde” vil der før, under og efter en virksomhedspraktik være et tæt samarbejde mellem borger, ressourcekonsulent og jobkonsulent. Både ressourcekonsulent og jobkonsulent deltager i opstartsmødet med virksomheden, og derefter vil der være en løbende og tæt kontakt mellem virksomhed, borger og ressourcekonsulent.

Opkvalificering
Hvis borgeren mangler kursus/uddannelse i forhold til praktikken eller det ordinære arbejdsmarked, er der mulighed for opkvalificering via projektet til de kurser/ uddannelser, der ligger ud over det som Jobcenteret er lovgivningsmæssigt forpligtet til at bevilge.